Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza III Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

 

Patron

 

Stanisław Bukowiecki (1867-1944) był mężem stanu, działaczem społecznym, doktorem praw, adwokatem, ministrem sprawiedliwości Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 i współorganizatorem sądownictwa w odrodzonej Polsce oraz organizatorem i pierwszym Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939.

Przed I wojną światową jako adwokat reprezentował osoby represjonowane przez władze rosyjskie oraz występował w procesach dotyczących nauczania w szkołach w języku polskim. W tym czasie był także wykładowcą prawa publicznego i administracyjnego na Kursach Naukowych, a następnie wykładowcą prawa publicznego na Wyższych Kursach Handlowych.  Angażował się również politycznie – jako działacz Ligi Polskiej, a następnie Ligi Narodowej, Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, a także jako współtwórca Związku Narodowego i Polskiego Zjednoczenia Narodowego.

W 1907 roku zaczął tracić wzrok. Mimo wielu prób leczenia nie udało się zahamować choroby, która doprowadziła do całkowitej utraty wzroku. Wbrew przeciwnościom Stanisław Bukowiecki prowadził ożywioną działalność jako prawnik, polityk, publicysta oraz działacz społeczny. W 1916 r. objął funkcję dyrektora Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, a następnie w 1917 r. objął tekę Ministra Sprawiedliwości w Radzie Regencyjnej, pozostając na stanowisku do 1918 roku. W tym czasie położył podwaliny pod sądownictwo odrodzonej Polski – sądów prawa publicznego i prywatnego, a także Sądu Najwyższego.

Po odzyskaniu niepodległości Stanisław Bukowiecki zbudował od podstaw Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej – instytucję będącą jedną z pierwszych jaskółek odrodzenia się Rzeczypospolitej po ponad wieku niewoli, utworzoną dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 7 lutego 1919 roku. Jako pierwszy i jedyny w okresie międzywojennym Prezes Prokuratorii Generalnej okazał się niezwykle sprawnym organizatorem, któremu udało się zebrać zespół wybitnych prawników wyspecjalizowanych w obronie interesów Skarbu oraz oddanych idei Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. W ten sposób wskrzesił najlepsze tradycje korpusu adwokatów państwa sięgające czasów Królestwa Polskiego. Od reaktywacji w 1919 r. do przerwania działalności w 1939 r. Prokuratoria Generalna RP była główną instytucją odpowiedzialną za obsługę prawną Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych – w tym okresie prowadziła średnio 30 tysięcy spraw sądowych rocznie, a także intensywnie uczestniczyła w mozolnym procesie unifikacji polskiego prawa.

W 1910 roku Stanisław Bukowiecki razem z Różą Czacką założył Towarzystwo Opieki nad Ociemniałym, mające aktualnie swoją siedzibę w Laskach. W 1940 roku został honorowym Prezesem Zjednoczenia Pracowników Niewidomych RP. Prowadził działalność społeczną także na innych polach m.in. kierował bezpłatną biblioteką dla biednych.

Stanisław Bukowiecki był również autorem licznych publikacji z zakresu prawa, polityki i ekonomii m.in.: Naród jako podmiot gospodarstwa społecznego (1911), O urządzaniu hipotek dla drobnej własności (1911), Broszura o uprawnieniach kobiet (1912), Polityka Polski niepodległej. Szkic programu (1922), Liga Narodów a polska racja stanu (1925), Pojęcie Narodu a treść art. 9 konstytucji (1937).

 

Warunki udziału w Konkursie

 

Do udziału w III Edycji Konkursu zapraszamy autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2017 roku i nie później niż 31 sierpnia 2019 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

 

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

 

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

1) pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD) (uwaga: prosimy o tytułowanie plików elektronicznych według schematu [pierwsza litera imienia].nazwisko, tytuł pracy lub skrót tego tytułu [całość nazwy pliku nie dłuższa niż 80 znaków ze spacjami], np. J.Nowak, Podstawy apelacji w postępowaniu cywilnym. Prosimy o niepodawanie w nazwie pliku rodzaju pracy);

2) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski;

3) formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o autorstwie, informacją o konkursach, w których praca uczestniczyła lub uczestniczy, zgodą autora pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zgodą promotora na przetwarzanie jego danych dla potrzeb konkursu;

4) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę tytułu zawodowego magistra (uwaga: dokument musi zawierać wyraźną informację o autorze, tytule obronionej pracy oraz dacie nadania tytułu);

5) pozytywną opinię o pracy zawierającą rekomendację do udziału w konkursie podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej (uwaga: opinia musi zawierać wyraźne odniesienie do Konkursu, recenzja złożona przy okazji obrony nie będzie uznawana  za spełnienie tego wymogu);

6) szczegółowy życiorys zawierający w szczególności informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej oraz osiągnięciach naukowych autora (w formie standardowego CV).

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2019 roku na adres: Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa z dopiskiem Konkurs o nagrodę Prezesa PGRP. O dochowaniu terminu nadsyłania prac decyduje data stempla pocztowego.

 

Nagrody

 

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna:

  • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł,
  • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł,
  • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł.

Kapituła może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapituła może przyznać także wyróżnienia.  

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2019 roku.

 

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa regulamin.

 

W razie pytań i wątpliwości związanych z Konkursem prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Sekretarzem Kapituły konkursowej: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy dla autorów prac

Formularz zgłoszeniowy dla osób innych niż autorzy prac